KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2012/13

 

1. Wszelkie informacje (regulaminy, programy merytoryczne terminarze) znajdują się w sekretariacie w segregatorze Kuratoryjne konkursy przedmiotowe 2012/13. Ponieważ od tego roku organizatorem konkursów jest CDN materiały są również dostępne na stronie CDN – www.mscdn.edu.pl (zakładka konkursy przedmiotowe).

 

2. W roku szkolnym 2012/2013 Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów SP następujące konkursy:

 

3. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursów Przedmiotowych przez ucznia, jego rodziców oraz  przez szkołę.

 

4. Koordynatorami organizacji przebiegu etapów szkolnych jest  dyr Agnieszka Nowińska-Samsel i p. Kinga Jackl.

 

5. Uczniowie klas 4-6 SP mogą zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi przedmiotu lub koordynatorowi do 3 października.

 

6. Proponujemy, by spotkania nauczycieli przedmiotów wspomagające merytorycznie udział uczniów w konkursach odbywały się w indywidualnie umówionych z uczniami terminach lub w ramach zajęć dodatkowych (wyrównawczych, fakultetów-decyzję w tej sprawie podejmuje Nauczyciel). Intencja jest taka, by każdy uczeń przystępujący do konkursu był przygotowany i prowadzony przez naszego Nauczyciela.

 

7. Aby uczeń mógł przystąpić do konkursu musi posiadać zgodę rodziców – załącznik nr 3 do regulaminu. Pozwolenie uczeń składa do koordynatora lub nauczyciela przedmiotu do 3 października.

 

8. Wychowawcy są zobowiązani jak najszybciej (do 21 września) zapoznać uczniów z zasadami przystąpienia do konkursu oraz z uprawnieniami laureatów i finalistów.

 

9. Udział uczniów jest dobrowolny. Do I etapu ma prawo przystąpić każdy uczeń.

 

10. Konkursy skierowane są do uczniów klas 4-6 – ich celem jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. Uczeń przystępujący do konkursu powinien znać cały zakres materiału ujęty w podstawie programowej odpowiednio dla SP i G.

 

11. Etapy szkolne rozpoczynają się w SP 22 października.

 

Dyrektor Szkoły
Beata Wiśniewska-Tomczak


Galeria | Archiwum